Viešbutis-restoranas Deims

VIEŠBUTIS DEIMS

Rezervacijos taisyklės

1. Sąvokos:

1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Nemuno viešbutis“,  įmonės kodas 177206131, PVM mokėtojo kodas LT772061314, registruotos buveinės adresas Lietuvininkų g. 70, LT-99172 Šilutė
1.2. Pirkėjas – veiksnus, pilnametis fizinis asmuo arba nepilnametis fizinis asmuo (nuo 14 iki 18m. Amžiaus), kuris turi tėvų ar globėjų sutikimą perkantis paslaugą iš UAB Nemuno viešbutis; juridinis asmuo.
1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas.
1.4. Asmens duomenys – bet kokia informacija susijusi su fiziniu asmeniu – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ar kiti registracijos metu pateikti duomenys.
1.5. Taisyklės – rezervacijos taisyklės, kuriose nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, paslaugų pirkimo, apmokėjimo, panaudojimo, keitimo ar grąžinimo tvarka bei kiti šioje sutartyje numatyti punktai.
1.6. Privatumo politika - Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Deims.lt interneto svetaine.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjas prieš įsigydamas paslaugas iš Pardavėjo privalo pažymėti varnelę prie teiginio „Susipažinau su rezervacijos taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Šis sutikimas yra laikomas teisiniu dokumentu, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, prekių pirkimo, apmokėjimo, pristatymo, keitimo ar grąžinimo tvarka bei kiti šioje sutartyje numatyti punktai.
2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie Taisyklių pakeitimus Pirkėjas informuojamas el. Paštu. Darant naują užsakymą Pirkėjas privalės iš naujo susipažinti bei patvirtinti Taisykles.

3. Rezervacijos sutarties įsigaliojimo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, sudaro paslaugų teikimo sutartį su Pardavėju.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas iš UAB Nemuno viešbutis šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti paslaugų teikimo sutarties, sudarytos su UAB Nemuno viešbutis, atsiųsdami laisvo stiliaus el. Laišką adresu admin@deims.lt ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės gavimo.
4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas norėdamas pirkti paslaugas iš Pardavėjo privalo pateikti tokius asmeninius duomenis: Vardas, pavardė, gavėjo adresas, elektroninis paštas, telefono numeris.
5.2. Pirkėjas atsako už pateiktų duomenų tikslumą. Pasikeitus asmens duomenims (pristatymo adresui, tel. nr. ar kt.) Pirkėjas nedelsiant privalo informuoti Pardavėją.
5.3. Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini užsakytoms paslaugoms įvykdyti.
5.5. Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo paslaugomis, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.6. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Pardavėjo paslaugomis.
6.3. Dėl Pirkėjo klaidingai pateiktų duomenų nepavykus susisiekti nurodytais kontaktais, užsakymas bus atšauktas per 3 d.d., jei Pirkėjas pats nesusisieks su Pardavėju.
6.4. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis UAB Nemuno viešbutis teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Informuoti Pirkėją elektroniniu paštu ar telefonu dėl užsakymo nutraukimo ar stabdymo dėl galimų iš anksto nenumatytų priežasčių. Pardavėjas gali pasiūlyti Pirkėjui panašią paslaugą ar leisti Pirkėjui išsirinkti pačiam (už atitinkamą sumą), Pirkėjui nesutikus, grąžinami pinigai (jei buvo atliktas išankstinis užsakymas). Pinigai grąžinami per 7 d.d.
7.4. Primename,  kad  pagal CK  6.22810str. 12 p. vartotojai negali atsisakyti sutarčių dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos,  viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje  nustatyta  konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;

8. Paslaugų kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

8.1 Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.
8.2 Kilusius ginčus dėl internetu įsigytų prekių iš ES įsikūrusio Pardavėjo, galima spręsti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą, kuri prieinama adresu  https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Atsakomybė

9.1. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.2. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
10.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.